Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Park Wodny Bania S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wiercenie otworu geotermalnego Białka Tatrzańska GT-2 wraz z rozbudową ciepłowni o sprężarkowe pompy ciepła".

Cel projektu: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych  źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa | Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 29.133.676,68 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć zł 68/100 PLN).

Wysokość dofinansowania

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż  14.689.861,20 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 20/100 PLN).

Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu

Nazwa wskaźnika2

Jednostka miary

Wartość docelowa3

Rok osiągnięcia wartości docelowej4

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI) 

MW

3,8

2023

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

Szt.

1

2023

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Szt.

1

2023

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]

MWt

3,8

2023

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWth/rok 

16 145,56

2024

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

tony

równoważnika CO2

3 220,65

2024

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Sign up for the newsletter
Get special offers

newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. ŚRODKOWA 181, 34-405, BIAŁKA TATRZAŃSKA . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved